Opvang

Overblijven

Samen met de ouders bepaalt de school hoe het overblijven wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft. Hoe de overblijfmogelijkheid is verzorgd verschilt per school. Voor het overblijven zijn bestuurlijke kaders gesteld voor de kwaliteit, de financiën en de organisatie. U als ouder draagt zelf de kosten van het overblijven als uw kind hiervan gebruik maakt.
 

Peuterspeelzaal

Voorafgaand aan de basisschool gaan veel kinderen naar een peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen zijn er in vrijwel elke wijk en zijn toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Veel van onze scholen hebben binnen het gebouw een peuterspeelzaal gevestigd, en anders is er altijd wel een in de directe omgeving.

Een aantal speelzalen werkt direct samen met de basisscholen door middel van een speciaal VVE programma (“voor- en vroegschoolse educatie”). Deze speelzalen beschikken over extra faciliteiten. Er wordt gewerkt met het taalstimuleringsprogramma “Puk en Ko”. Het doel van dit programma is om kinderen die vaardigheden bij te brengen die een soepele overgang naar de basisschool mogelijk maken. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De pro-gramma’s lopen door tot in de eerste twee jaar van het basisonderwijs waar gewerkt wordt met “Ik en Ko”. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn.

Buitenschoolse opvang

Een goede aansluiting van onderwijs en opvang maakt het voor ouders gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Al onze scholen hebben een aansluiting met een organisatie voor buitenschoolse opvang geregeld. Dit betekent niet dat de school de opvang ook verzorgt; dat gebeurt meestal door een kinderopvangorganisatie. De school kan u hier meer over vertellen. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij deze kinderopvangorganisatie. De buitenschoolse opvang voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet kinderopvang.