Medezeggenschap

Medezeggenschap

De wet
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Dat geldt dus ook voor onze Ronduit-scholen. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn gegarandeerd. Naast een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de (G)MR heeft en welke informatie de raad moet ontvangen van de directie of het bestuur.

De wet biedt de ruimte om medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven. Ons bestuur heeft dit, in nauw overleg met de GMR vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Naast het statuut heeft iedere (G)MR een reglement. Hierin staan de taken en bevoegdheden.

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft samen met een aantal andere onderwijsorganisaties een speciale website ingericht, met uitgebreide voorlichting over de WMS: www.infowms.nl.