Raad van Toezicht

Raad van Toezicht en College van Bestuur

Vanaf 1 januari 2013 kent Ronduit bestuurlijk een organieke scheiding met duidelijke rollen vormgegeven in een model van Raad van Toezicht en College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht is toezichthouder met wettelijk omschreven taken, toegespitst op het toezichthouden. De Raad bestaat uit vijf personen die ieder zijn benoemd voor een periode van vier jaar en houdt volgens de moderne governance principes toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

Het college van Bestuur bestaat bij Ronduit uit één persoon: directeur/bestuurder Jan Zijp. Hij is bestuurder van de stichting en in die hoedanigheid ook het bevoegd gezag. Binnen Ronduit wordt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad gehanteerd. 

Code goed bestuur

Evenals het bestuur hecht de Raad van Toezicht groot belang aan goed overleg met personeel en ouders via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

Raad van Toezicht

 

Vanaf 1 januari 2014 wordt gewerkt met een Raad-van-Toezicht-model en wordt de organisatie aangestuurd door een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen, ziet toe hoe de directeur/bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer zorgt voor goed openbaar (basis, speciaal basis- en voortgezet speciaal) onderwijs, met oog voor de belangen van de stakeholders